วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบุคลากรผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)เยี่ยวยา พลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมซ่อมแซมท่อและว่างท่อคอนกรีตเพิ่มเติม หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายอำนวย ถึง ไร่เอเดน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง