องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2563


วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์

2.  เพื่อทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุและภาชนะเสี่ยง ในชุมชน  โรงเรียน และวัด

3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์และให้ความรู้ประชาชนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบบึงปรือ

4.  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลบึงปรือ

2020-07-02
2020-05-14
2020-04-20
2020-04-17
2019-04-13
2018-10-23
2018-10-17
2018-10-16
2017-06-14
2017-06-14