องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

สมาชิกสภา อบต.

 
นายอดิเรก หุยขุนทด
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 

นายสุทิน ประสาทพล

นางเครือวัลย์ มวนขุนทด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
นางสาวบุญมี แก่ค้างพูล
นายเอกพล กูดซ้าย
นายเขียว  ขจัดภัย

นายสุทิน ประสาทพล

สอบต.หมู่ที่1

สอบต.หมู่ที่1

สอบต.หมู่ที่2
สอบต.หมู่ที่2
นายหนาว โกฎกลางดอน
นายดวง กลึงสำโรง
นายอรุณ กกสันเทียะ
นางพยุง ทำดี
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่4
สอบต.หมู่ที่4
นายสิริวฒน์ เย็นจันทึก
นายศราวุธ ฤทธิ์ดอน
นายสมบูรณ์ ร่มรุกข์
 นายอดิเรก หุยขุนทด
สอบต.หมู่ที่5

สอบต.หมู่ที่5

สอบต.หมู่ที่6
สอบต.หมู่ที่6
นายสมุทร อยู่โคกสูง
นายอนันต์ มุ่งแห่งกลาง
นายจันที วิเชียรพัน
นายสุทิน พิมายกลาง
สอบต.หมู่ที่7

 สอบต.หมู่ที่7

สอบต.หมู่ที่8
สอบต.หมู่ที่8
นายบุญสืบ ศรีนาค
นายสมพร คำทอง
นายประทีป ทองขวัญ
นายสุด ท้มกลาง
สอบต.หมู่ที่9

 สอบต.หมู่ที่9

สอบต.หมู่ที่10
สอบต.หมู่ที่10
 
 
 
นายอนุวัฒน์ ไหวพริบ
นายเฉลียว ศรีรงค์
 

 สอบต.หมู่ที่11

สอบต.หมู่ที่11