องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นางบังอร   เพียซ้าย  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
นางอมรวรรณ  วงษ์สีมา
นายธวัชชัย  ลือสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 

 
 นางสาวสุพรรษา  ศรีโยธา
 นางสาวรัตนา  พันชนะ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)