องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

สำนักปลัด


 นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  นางบังอร เพียซ้าย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวอมรวรรณ วงษ์สีมา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
นายเติมศักดิ์ กันขุนทด   นางสุมาลี หกขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง
นายคาวี มอมขุนทด
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรขุนทด
นายภาโชค อยู่โคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

นายสมนึก บุญภักดี นางสาวเบ็ญจวรรณ กรวยค้างพลู
พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนครัว
(พนักงานจ้างทั่วไป)