องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

กองคลัง

 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 
 

 นางสาวจุฬาภรณ์ วรธงไชย

 

 นายสุรชัย ชิวขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
   
   
พนักงานจ้าง
 
     
 
 นางสาวปิยะพร เจริญนอก
นางสาวลัดดา เชิญกลาง
 นางสาวอภิษฎา แกมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(พนักงานจ้างเหมารายวัน)
 (พนักงานจ้างเหมารายวัน)