องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดรารากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 3,192ล516.63 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ