องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
 
อาณาจักรทุ่งกังหันลม แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งให
 
VTR ประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ
 
วีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเทพารักษ์